Hľadať

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (v súlade s článkom 13 nariadenia 2016/679/EÚ)

Táto stránka popisuje spôsoby správy tejto webovej stránky v súvislosti so spracovaním osobných údajov používateľov, ktorí ju navštevujú. Spracovanie údajov sa vykonáva v súlade s kritériami stanovenými európskym nariadením o ochrane osobných údajov, Nariadením 2016/679/EÚ a akýmkoľvek iným vnútroštátnym legislatívnym textom, ustanovením alebo poverením príslušného orgánu, ktorý je s ním spojený. Podľa uvedenej legislatívy musí byť spracovanie založené na zásadách správnosti, zákonnosti a transparentnosti a ochrany Vášho súkromia a Vašich práv.

Informácie sú poskytované iba pre túto stránku a nie pre iné webové stránky, na ktoré môže používateľ nahliadnuť prostredníctvom odkazov. Prehliadaním portálu sú možné nasledujúce služby:

a) zobraziť značky oblečenia v predaji;
b) odkazovať na nákup na webovej platforme na webových stránkach tretích strán;
c) zostaňte informovaní o našich produktoch prihlásením sa na odber noviniek.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je DPS SOLVING SRL, v osobe právneho zástupcu pro tempore, pána Alberta Cocca, so sídlom Via Gallodoro n. 57, 60035 Jesi (AN), tel.: 0442412042, e-mail: info@dpssolving.com.

MIESTO SPRACOVANIA, KOMUNIKÁCIE A ŠÍRENIA ÚDAJOV

Spracovanie spojené s webovými službami tejto stránky prebieha vo vyššie uvedenom sídle Spoločnosti a zabezpečujú ho interní pracovníci alebo v prípade potreby poverení externí pracovníci (napr. na údržbu a aktualizáciu IT systémov).
Žiadne údaje pochádzajúce z webovej služby sa však nešíria.

Osobné údaje zhromaždené pre službu zasielania noviniek budú spravované špecifickou platformou (Mailchimp); vybraný dodávateľ má svoje vlastné zásady pre správu osobných údajov, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts.
Môžu byť oznámené riadne vymenovaným tretím osobám, iba ak je to potrebné na výkon služby.; môžu byť oznámené osobám oprávneným spracúvať údaje spoločnosťami patriacimi do skupiny prevádzkovateľa údajov (napr. materská spoločnosť) výlučne za účelom pomoci pri poskytovaní služby.

Prevádzkovateľ tiež informuje, že na dosiahnutie účelov uvedených v týchto informáciách nevyužíva plne automatizované rozhodovacie procesy vrátane profilovania.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Osobné údaje poskytnuté používateľmi, ktorí preposielajú žiadosti o informácie týkajúce sa produktov a nákupov, budú použité iba na vykonanie požadovanej služby.
Právne základy spracovania údajov sú:

  1. 1) čl. 6.1 písm f) GDPR „oprávnený záujem prevádzkovateľa“, ktorý spočíva v informovaní zákazníkov a potenciálnych zákazníkov o nových produktoch v predaji;
  2. 2) čl. 6.1 písm a) „súhlas zainteresovanej strany“.

TYP SPRACOVANÝCH ÚDAJOV

Navigačné údaje

Počítačové systémy a softvérové ​​postupy používané na prevádzku tejto webovej stránky získavajú počas svojej bežnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitný pri používaní internetových komunikačných protokolov.
Ide o informácie, ktoré sa nezhromažďujú, aby sa spojili s identifikovanými zainteresovanými stranami, ale ktoré svojou povahou môžu prostredníctvom spracovania a spojenia s údajmi uchovávanými tretími stranami umožniť identifikáciu používateľov.

Táto kategória údajov zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí sa pripájajú na stránku, adresy v zápise URI (Uniform Resource Identifier) ​​požadovaných zdrojov, čas požiadavky, metódu použitú v odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspešná, chybová atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a IT prostredia používateľa .

Tento typ údajov sa používa výhradne na účely získania anonymných štatistických informácií o používaní stránky a na kontrolu jej správneho fungovania. Údaje by sa mohli použiť na zistenie zodpovednosti v prípade hypotetických počítačových zločinov proti stránke. Pre tieto údaje, obmedzené na vyššie uvedený účel, nie je potrebné žiadať výslovný súhlas.

Údaje poskytnuté používateľom dobrovoľne

Osobné údaje ako meno, priezvisko a e-mailová adresa sa zhromažďujú pre službu newsletter.

Súbory cookie

Zásady používania súborov cookie sú uvedené v špecifickej časti Zásady používania súborov cookie.

PRENOS ÚDAJOV DO KRAJÍN MIMO EÚ

Prevádzkovateľ neprenáša (a neuchováva) osobné údaje zhromaždené webovou stránkou do tretích krajín mimo EÚ Opatrenia prijaté dodávateľom (Mailchimp) na prenos údajov do tretích krajín mimo EÚ nájdete v politika uvedená vyššie.

STORNO PODMIENKY

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov; kontaktné údaje funkčné k newsletteru budú vymazané ihneď po uplatnení práva na zrušenie.

PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN 1. \ T

V zmysle článkov. 15 – 22 GDPR má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k svojim osobným údajom alebo o ich opravu alebo zrušenie alebo obmedzenie spracúvania, ktoré sa jej týka, alebo má právo namietať. k ich spracovaniu, okrem práva požadovať prenosnosť samotných údajov.
Žiadosť možno podať e-mailom alebo faxom alebo doporučeným listom s predmetom: „žiadosť záujemcu“ s uvedením práva, ktoré si záujemca želá uplatniť (zrušenie, oprava, prenosnosť, zabudnutie), spolu s platnou e-mailovou/PEC adresou, na ktorú má byť spätná väzba doručená.

Prevádzkovateľ alebo ktokoľvek ním poverený vyhovie žiadosti do 30 dní odo dňa prijatia. Ak je odpoveď zložitá, lehota sa môže predĺžiť na ďalších 30 dní, ak bude zainteresovaná strana včas informovaná.
Ak uznáte za vhodné uplatniť svoje práva, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá Garantovi pre ochranu osobných údajov, so sídlom Piazza Venezia, 11 – 00187 Rím, e-mail: protokol@gpdp.

Produkty

Acoustic Division

čl

Spoločnosť

Softvér

Stiahnuť ▼

viac

Pokročilé riešenia pre zdvojené podlahy a akustický komfort